Sprung zum Inhalt


Sitemap pilzbestimmer.deAscomycota
      -> Arthoniomycetes
            -> Arthoniales
                  -> Arthoniaceae
                        -> Arthonia
                        -> Coniarthonia
                        -> Cryptothecia
                        -> Eremothecella
                        -> Helicobolomyces
                        -> Paradoxomyces
                        -> Sagenidiopsis
                        -> Sporostigma
                        -> Subhysteropycnis
                        -> Tania
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Arthothelium
                  -> Roccellaceae
                        -> Bactrospora
                        -> Leciographa
                        -> Opegrapha
                        -> Plectocarpon
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Melaspileaceae
                        -> Melaspilea
      -> Dothideomycetes
            -> Acrospermales
                  -> Acrospermaceae
                        -> Acrospermum
            -> Botryosphaeriales
                  -> Botryosphaeriaceae
                        -> Botryosphaeria
                        -> Diplodia
                        -> Fusicoccum
                        -> Guignardia
                        -> Otthia
            -> Capnodiales
                  -> Antennulariellaceae
                        -> Septonema
                  -> Asterinaceae
                        -> Asterina
                  -> Capnodiaceae
                        -> Capnodium
                        -> Pleosphaeria
                  -> Davidiellaceae
                        -> Davidiella
                        -> Hormodendrum
                  -> Euantennariaceae
                        -> Antennatula
                  -> Mycosphaerellaceae
                        -> Cymadothea
                        -> Mycosphaerella
- Mycosphaerella Seite 2
- Mycosphaerella Seite 3
- Mycosphaerella Seite 4
                        -> Ramularia
                        -> Rhabdospora
                        -> Septoria
                        -> Sphaerellothecium
                        -> Sphaerulina
                        -> Stigmidium
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Scirrhia
            -> Dothideales
                  -> Bryostroma
                  -> Cryptocoryneum
                  -> Dothideaceae
                        -> Dothidea
                  -> Dothioraceae
                        -> Discosphaerina
                        -> Dothiora
                        -> Metasphaeria
                        -> Omphalospora
                        -> Saccothecium
                        -> Stuartella
                        -> Stylodothis
                        -> Sydowia
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Pleostigma
            -> Epibryon
            -> Hysteriales
                  -> Hysteriaceae
                        -> Gloniella
                        -> Gloniopsis
                        -> Glonium
                        -> Hysterium
                        -> Hysterographium
                        -> Hysteropatella
                  -> Mytilinidiaceae
                        -> Glyphium
                        -> Mytilidio
                        -> Mytilidion
            -> Jahnulales
                  -> Aliquandostipitaceae
                        -> Jahnula
            -> Meliolales
                  -> Meliola
            -> Microthyriales
                  -> Leptopeltidaceae
                        -> Leptopeltis
                        -> Nannfeldtia
                        -> Phacidina
                  -> Microthyriaceae
                        -> Arnaudiella
                        -> Microthyrium
                        -> Phragmaspidium
                        -> Seynesiella
            -> Myriangiales
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Englerulaceae
                        -> Schiffnerula
                  -> Epigloeaceae
                        -> Epigloea
                  -> Micropeltidaceae
                        -> Stomiopeltis
                  -> Myxotrichaceae
                        -> Myxotrichum
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Cercidospora
                        -> Endococcus
                        -> Homostegia
                        -> Karschia
                        -> Leptospora
                        -> Lidophia
                        -> Myxophora
                        -> Teichosporella
                        -> Thyridaria
                  -> Pseudoperisporiaceae
                        -> Epipolaeum
                        -> Lizonia
                        -> Nematostoma
            -> Patellariales
                  -> Nicht zugeordnet
                  -> Patellariaceae
                        -> Baggea
                        -> Holmiella
                        -> Lahmiomyces
                        -> Lecanidion
                        -> Patellaria
                        -> Poetschia
                        -> Rhytidhysteron
            -> Pleosporales
                  -> Arthopyreniaceae
                        -> Arthopyrenia
                        -> Mycomicrothelia
                  -> Cucurbitariaceae
                        -> Cucurbitaria
                        -> Curreya
                  -> Dacampiaceae
                        -> Byssothecium
                        -> Polycoccum
                        -> Pyrenidium
                        -> Teichospora
                  -> Delitschiaceae
                        -> Delitschia
                  -> Didymosphaeriaceae
                        -> Didymosphaeria
                  -> Fenestellaceae
                        -> Fenestella
                  -> Leptosphaeriaceae
                        -> Leptosphaeria
- Leptosphaeria Seite 2
                        -> Lophiotrema
                        -> Ophiobolus
                  -> Lophiostomataceae
                        -> Byssolophis
                        -> Cilioplea
                        -> Entodesmium
                        -> Lophiosphaera
                        -> Lophiostoma
                        -> Massariosphaeria
                  -> Massarinaceae
                        -> Keissleriella
                        -> Massarina
                  -> Melanommataceae
                        -> Astrosphaeriella
                        -> Byssosphaeria
                        -> Karstenula
                        -> Melanomma
                        -> Ohleria
                  -> Montagnulaceae
                        -> Kalmusia
                        -> Montagnula
                        -> Paraphaeosphaeria
                        -> Phaeodothis
                        -> Winterella
                  -> Mytilinidiaceae
                        -> Actidium
                        -> Lophium
                        -> Mytilinidion
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Amarenomyces
                        -> Didymella
                        -> Herpotrichia
                        -> Leptosphaerulina
                        -> Massariosphaeria
                        -> Nicht zugeordnet
                        -> Phaeosphaeriopsis
                        -> Phoma
                        -> Pseudotrichia
                        -> Rhopographus
                        -> Wettsteinina
                  -> Phaeosphaeriaceae
                        -> Dendropleella
                        -> Nodulosphaeria
                        -> Ophiosphaerella
                        -> Phaeosphaeria
- Phaeosphaeria Seite 2
                  -> Phaeotrichaceae
                        -> Trichodelitschia
                  -> Pleomassariaceae
                        -> Asteromassaria
                        -> Helminthosporium
                        -> Peridiothelia
                        -> Pleomassaria
                        -> Splanchnonema
                        -> Trematosphaeria
                  -> Pleosporaceae
                        -> Brachysporium
                        -> Clathrospora
                        -> Kriegeriella
                        -> Lewia
                        -> Platysporoides
                        -> Pleospora
- Pleospora Seite 2
                        -> Pseudoyuconia
                        -> Pyrenophora
                        -> Trematosphaerella
                  -> Sporormiaceae
                        -> Preussia
                        -> Sporormia
                        -> Sporormiella
                  -> Tubeufiaceae
                        -> Acanthophiobolus
                        -> Acanthostigma
                        -> Acanthostigmella
                        -> Acanthostigmina
                        -> Allonecte
                        -> Chaetocrea
                        -> Chaetosphaerulina
                        -> Glaxoa
                        -> Guelichia
                        -> Helicoma
                        -> Helicomyces
                        -> Helicosporium
                        -> Letendraea
                        -> Letendraeopsis
                        -> Paranectriella
                        -> Podonectria
                        -> Rebentischia
                        -> Taphrophila
                        -> Thaxterina
                        -> Titaea
                        -> Tubeufia
                        -> Uredinophila
                        -> Xenosporium
                  -> Venturiaceae
                        -> Atopospora
                        -> Coleroa
                        -> Gibbera
                        -> Lasiobotrys
                        -> Platychora
                        -> Venturia
                  -> Zopfiaceae
                        -> Caryospora
                        -> Zopfia
            -> Trypetheliales
      -> Eurotiomycetes
            -> Arachnomycetales
            -> Ascosphaerales
            -> Chaetothyriales
                  -> Chaetothyriaceae
                        -> Ceramothyrium
                  -> Herpotrichiellaceae
                        -> Berlesiella
                        -> Capronia
                        -> Phialophora
                        -> Torula
                        -> Xylohypha
            -> Eurotiales
                  -> Elaphomycetaceae
                        -> Elaphomyces
                  -> Trichocomaceae
                        -> Aspergillus
                        -> Emericella
                        -> Eurotium
                        -> Penicillium
                        -> Talaromyces
            -> Mycocaliciales
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Eremascaceae
                        -> Eremascus
                  -> Monascaceae
                        -> Monascus
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Rhynchostoma
            -> Onygenales
                  -> Arthrodermataceae
                        -> Ctenomyces
                  -> Gymnoascaceae
                        -> Arachniotus
                        -> Gymnoascus
                        -> Onygena
                  -> Onygenaceae
                        -> Amauroascus
                        -> Aphanoascus
                        -> Onygena
                        -> Uncinocarpus
            -> Pyrenulales
                  -> Massariaceae
                        -> Massaria
                        -> Navicella
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Mycoporum
                  -> Requienellaceae
                        -> Acrocordiella
                  -> Xanthopyreniaceae
                        -> Didymellopsis
                        -> Zwackhiomyces
            -> Verrucariales
                  -> Adelococcaceae
                        -> Adelococcus
                  -> Verrucariaceae
                        -> Catapyrenium
                        -> Merismatium
                        -> Muellerella
                        -> Phaeospora
                        -> Tichothecium
      -> Laboulbeniomycetes
            -> Laboulbeniales
                  -> Laboulbeniaceae
                        -> Arthrorhynchus
                        -> Chitonomyces
                        -> Idiomyces
                        -> Laboulbenia
                        -> Rhachomyces
                        -> Symplectromyces
            -> Pyxidiophorales
                  -> Pyxidiophoraceae
                        -> Pyxidiophora
      -> Lecanoromycetes
            -> Acarosporales
            -> Agyriales
                  -> Agyriaceae
                        -> Agyrium
            -> Baeomycetales
            -> Candelariales
                  -> Candelariaceae
                        -> Candelaria
            -> Lecanorales
                  -> Aphanopsidaceae
                        -> Steinia
                  -> Biatorellaceae
                        -> Biatorella
                  -> Candelariaceae
                        -> Candelariella
                  -> Dactylosporaceae
                        -> Dactylospora
                  -> Lecanoraceae
                        -> Carbonea
                        -> Lecanora
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Corticifraga
                        -> Strangospora
                  -> Parmeliaceae
                        -> Phacopsis
                  -> Pilocarpaceae
                        -> Micarea
                  -> Ramalinaceae
                        -> Scutula
                  -> Sarrameanaceae
                        -> Loxospora
            -> Lecideales
                  -> Lecideaceae
                        -> Cecidonia
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Arthrorhaphidaceae
                        -> Arthrorhaphis
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Sarea
                  -> Thelocarpaceae
                        -> Sarcosagium
                        -> Thelocarpon
            -> Ostropales
                  -> Gomphillaceae
                        -> Tricharia
                  -> Graphidaceae
                        -> Graphis
                  -> Gyalectaceae
                        -> Ramonia
                  -> Odontotremataceae
                        -> Odontotrema
                        -> Skyttea
                        -> Tryblis
                  -> Stictidaceae
                        -> Cryptodiscus
                        -> Ostropa
                        -> Propolidium
                        -> Schizoxylon
                        -> Stictis
                  -> Thelotremataceae
            -> Peltigerales
                  -> Collemataceae
                        -> Collema
            -> Pertusariales
                  -> Icmadophilaceae
                        -> Baeomyces
                        -> Dibaeis
                        -> Icmadophila
            -> Rhizocarpales
                  -> Rhizocarpaceae
                        -> Epilichen
            -> Teloschistales
                  -> Caliciaceae
                        -> Amandinea
                        -> Buellia
                        -> Tetramelas
                  -> Teloschistaceae
                        -> Caloplaca
            -> Umbilicariales
                  -> Elixiaceae
                        -> Elixia
      -> Leotiomycetes
            -> Cyttariales
            -> Erysiphales
                  -> Erysiphaceae
                        -> Blumeria
                        -> Erysiphe
                        -> Leveillula
                        -> Microsphaera
                        -> Neoerysiphe
                        -> Phyllactinia
                        -> Podosphaera
                        -> Sawadaea
                        -> Sphaerotheca
            -> Helotiales
                  -> Ascocorticiaceae
                        -> Ascocorticium
                  -> Bulgariaceae
                        -> Bulgaria
                  -> Cudoniaceae
                        -> Cudonia
                        -> Spathularia
                  -> Dermateaceae
                        -> Atropellis
                        -> Belonopsis
                        -> Blumeriella
                        -> Calloria
                        -> Cejpia
                        -> Cenangella
                        -> Chaetonaevia
                        -> Chlorosplenium
                        -> Coleosperma
                        -> Coronellaria
                        -> Dennisiodiscus
                        -> Dermatea
                        -> Dermea
                        -> Dibeloniella
                        -> Diplocarpa
                        -> Diplocarpon
                        -> Discohainesia
                        -> Discosia
                        -> Drepanopeziza
                        -> Durandiella
                        -> Eupropolella
                        -> Fabraea
                        -> Graddonia
                        -> Haglundia
                        -> Hysterostegiella
                        -> Laetinaevia
                        -> Leptotrochila
                        -> Mollisiopsis
                        -> Naevala
                        -> Naevia
                        -> Obtectodiscus
                        -> Ocellaria
                        -> Patellariopsis
                        -> Patinella
                        -> Pezicula
- Pezicula Seite 2
                        -> Pirottaea
                        -> Scutomollisia
                        -> Stegia
                        -> Trichobelonium
                        -> Trichodiscus
                  -> Geoglossaceae
                        -> Geoglossum
                        -> Microglossum
                        -> Sarcoleotia
                        -> Thuemenidium
                        -> Trichoglossum
                  -> Helotiaceae
                        -> Allophylaria
                        -> Antinoa
                        -> Aquadiscula
                        -> Ascotremella
                        -> Austrocenangium
                        -> Bispora
                        -> Bisporella
                        -> Bryoscyphus
                        -> Bulgariella
                        -> Calycella
                        -> Capillipes
                        -> Cenangium
                        -> Chloroscypha
                        -> Claussenomyces
                        -> Conchatium
                        -> Cordierites
                        -> Coryne
                        -> Crinula
                        -> Crocicreas
                        -> Crumenula
                        -> Crumenulopsis
                        -> Cudoniella
                        -> Cyathicula
                        -> Dencoeliopsis
                        -> Discinella
                        -> Durella
                        -> Encoeliopsis
                        -> Episclerotium
                        -> Erikssonopsis
                        -> Godronia
                        -> Gorgoniceps
                        -> Grahamiella
                        -> Gremmeniella
                        -> Grovesia
                        -> Grovesiella
                        -> Heterosphaeria
                        -> Hyaloscypha
- Hyaloscypha Seite 2
- Hyaloscypha Seite 3
                        -> Hymenoscyphus
- Hymenoscyphus Seite 2
- Hymenoscyphus Seite 3
- Hymenoscyphus Seite 4
                        -> Incrupila
                        -> Ionomidotis
                        -> Lagerheima
                        -> Malotium
                        -> Micraspis
                        -> Micropodia
                        -> Mniaecia
                        -> Mollisiella
                        -> Mytilodiscus
                        -> Ombrophila
                        -> Pachydisca
                        -> Parorbiliopsis
                        -> Patinellaria
                        -> Pestalopezia
                        -> Phaeangellina
                        -> Phaeohelotium
                        -> Pocillum
                        -> Polydiscidium
                        -> Pragmopora
                        -> Pseudopezicula
                        -> Roseodiscus
                        -> Scutularia
                        -> Septatium
                        -> Skyathea
                        -> Stamnaria
                        -> Strossmayeria
                        -> Tympanis
                        -> Uncinia
                        -> Unguiculariopsis
                        -> Velutarina
                        -> Weinmannioscyphus
                        -> Xylogramma
                  -> Hemiphacidiaceae
                        -> Didymascella
                        -> Fabrella
                        -> Heyderia
                        -> Korfia
                        -> Rhabdocline
                        -> Sarcotrochila
                  -> Hyaloscyphaceae
                        -> Albotricha
                        -> Amicodisca
                        -> Arachnopeziza
                        -> Arachnoscypha
                        -> Belonidium
                        -> Betulina
                        -> Brunnipila
                        -> Bryoglossum
                        -> Calycellina
                        -> Calycina
                        -> Calyptellopsis
                        -> Capitotricha
                        -> Chalara
                        -> Chrysothallus
                        -> Ciliolarina
                        -> Cistella
- Cistella Seite 2
                        -> Cistellina
                        -> Clavidisculum
                        -> Dasyscypha
                        -> Dasyscyphella
                        -> Dasyscyphus
- Dasyscyphus Seite 2
- Dasyscyphus Seite 3
                        -> Dematioscypha
                        -> Dendrotrichoscypha
                        -> Discocistella
                        -> Echinula
                        -> Erinella
                        -> Eriopezia
                        -> Fuscolachnum
                        -> Fuscoscypha
                        -> Globulina
                        -> Hamatocanthoscypha
                        -> Hyalotricha
                        -> Hyphoscypha
                        -> Incrucipulum
                        -> Incrupilella
                        -> Lachnaster
                        -> Lachnellula
                        -> Lachnum
- Lachnum Seite 2
- Lachnum Seite 3
- Lachnum Seite 4
- Lachnum Seite 5
                        -> Lasiobelonium
                        -> Microscypha
                        -> Mollisina
                        -> Neodasyscypha
                        -> Olla
                        -> Perrotia
                        -> Pezizella
- Pezizella Seite 2
- Pezizella Seite 3
                        -> Pezizellaster
                        -> Phaeoscypha
                        -> Phialina
                        -> Pithyella
                        -> Polydesmia
                        -> Proliferodiscus
                        -> Psilachnum
                        -> Psilocistella
                        -> Pubigera
                        -> Remleria
                        -> Rodwayella
                        -> Solenopezia
                        -> Tapesina
                        -> Trichopeziza
                        -> Trichopezizella
                        -> Truncicola
                        -> Unguicularia
                        -> Unguiculella
                        -> Urceolella
                        -> Xenasmatella
                  -> Leotiaceae
                        -> Holwaya
                        -> Leotia
                        -> Pezoloma
                        -> Sphagnicola
                  -> Muscicola
                  -> Myriodiscus
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Ascocoryne
                        -> Belonium
                        -> Cenangiopsis
                        -> Chlorociboria
                        -> Diplonaevia
                        -> Duebenia
                        -> Hyphodiscus
                        -> Hysteropezizella
                        -> Merostictis
                        -> Mollisia
- Mollisia Seite 2
- Mollisia Seite 3
- Mollisia Seite 4
                        -> Naeviella
                        -> Naeviopsis
                        -> Niptera
                        -> Phragmonaevia
                        -> Ploettnera
                        -> Pyrenopeziza
- Pyrenopeziza Seite 2
- Pyrenopeziza Seite 3
                        -> Schizothyrioma
                        -> Skyttella
                        -> Spilopodia
                        -> Tapesia
- Tapesia Seite 2
                        -> Trochila
                  -> Nothomitra
                  -> Phacidiaceae
                        -> Gremmenia
                        -> Phacidium
                  -> Pseudopeltis
                  -> Rutstroemiaceae
                        -> Coprotinia
                        -> Lambertella
                        -> Lanzia
                        -> Piceomphale
                        -> Poculum
                        -> Rutstroemia
- Rutstroemia Seite 2
                        -> Scleromitrula
                        -> Verpatinia
                  -> Sclerotiniaceae
                        -> Asterocalyx
                        -> Botryotinia
                        -> Ciboria
- Ciboria Seite 2
                        -> Ciborinia
                        -> Ciboriopsis
                        -> Dumontinia
                        -> Elliottinia
                        -> Encoelia
                        -> Gloeotinia
                        -> Martininia
                        -> Mitrula
                        -> Moellerodiscus
                        -> Monilia
                        -> Monilinia
                        -> Myriosclerotinia
                        -> Ovulinia
                        -> Phaeangella
                        -> Phialea
                        -> Sclerotinia
- Sclerotinia Seite 2
                        -> Stromatinia
                        -> Torrendiella
                        -> Valdensinia
                        -> Zoellneria
                  -> Spathulariopsis
                  -> Vibrisseaceae
                        -> Apostemidium
                        -> Vibrissea
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Catinella
                        -> Cyclaneusma
                        -> Naemacyclus
            -> Rhytismatales
                  -> Ascodichaenaceae
                        -> Ascodichaenaceae
                        -> Dichaena
                        -> Pseudophacidium
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Karstenia
                        -> Laquearia
                        -> Mellitiosporium
                  -> Rhytismataceae
                        -> Coccomyces
                        -> Colpoma
                        -> Cryptomyces
                        -> Discocainia
                        -> Duplicaria
                        -> Hypoderma
                        -> Hypodermella
                        -> Hypohelion
                        -> Lirula
                        -> Lophodermella
                        -> Lophodermium
                        -> Meloderma
                        -> Potebniamyces
                        -> Propolis
                        -> Propolomyces
                        -> Rhytisma
                        -> Sporomega
                        -> Terriera
                        -> Therrya
                        -> Tryblidiopsis
            -> Thelebolales
                  -> Thelebolaceae
                        -> Ascozonus
                        -> Coprotus
                        -> Paryphydria
                        -> Ryparobius
                        -> Thelebolus
                        -> Trichobolus
      -> Lichinomycetes
            -> Lichinales
      -> Neolectomycetes
            -> Neolectales
                  -> Neolectaceae
                        -> Neolecta
      -> Nicht zugeordnet
            -> Cacumisporium
            -> Lahmiales
                  -> Lahmiaceae
                        -> Lahmia
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Abrothallus
                        -> Azbukinia
                        -> Baculospora
                        -> Biatoridium
                        -> Cryptomycina
                        -> Habrostictis
                        -> Perisporium
                        -> Phialea
                        -> Pseudocenangium
                        -> Refractohilum
                        -> Sphaeronaema
                        -> Strickeria
                        -> Taeniolina
                        -> Thamnogalla
                        -> Tromeropsis
            -> Triblidiales
                  -> Triblidiaceae
                        -> Pseudographis
      -> Orbiliomycetes
            -> Orbiliales
                  -> Orbiliaceae
                        -> Hyalinia
                        -> Orbilia
- Orbilia Seite 2
                        -> Orbiliaster
      -> Pezizomycetes
            -> Nicht zugeordnet
            -> Pezizales
                  -> Ascobolaceae
                        -> Ascobolus
- Ascobolus Seite 2
                        -> Ascophanus
                        -> Lasiobolus
                        -> Saccobolus
                        -> Sphaeridiobolus
                        -> Thecotheus
                  -> Ascodesmidaceae
                        -> Ascodesmis
                  -> Desmazierella
                  -> Discinaceae
                        -> Discina
                        -> Gyrocratera
                        -> Hydnotrya
                  -> Helvellaceae
                        -> Balsamia
                        -> Gyromitra
                        -> Helvella
- Helvella Seite 2
- Helvella Seite 3
                        -> Leptopodia
                        -> Paxina
                        -> Picoa
                        -> Wynnella
                  -> Humariaceae
                  -> Morchellaceae
                        -> Disciotis
                        -> Mitrophora
                        -> Morchella
                        -> Verpa
                  -> Otideaceae
                        -> Caloscypha
                  -> Pezizaceae
                        -> Arpinia
                        -> Barlaeina
                        -> Boudiera
                        -> Crustula
                        -> Glischroderma
                        -> Hydnobolites
                        -> Iodophanus
                        -> Marcelleina
                        -> Pachyella
                        -> Pachyphloeus
                        -> Peziza
- Peziza Seite 2
- Peziza Seite 3
- Peziza Seite 4
- Peziza Seite 5
- Peziza Seite 6
                        -> Plicaria
- Plicaria Seite 2
                        -> Sarcosphaera
                  -> Pyronemataceae
                        -> Aleuria
                        -> Anthracobia
                        -> Byssonectria
                        -> Cheilymenia
                        -> Coprobia
                        -> Fimaria
                        -> Flavoscypha
                        -> Genea
                        -> Geopora
                        -> Geopyxis
                        -> Greletia
                        -> Humaria
                        -> Hydnocystis
                        -> Hydnotria
                        -> Inermisia
                        -> Jafneadelphus
                        -> Kotlabaea
                        -> Lachnea
                        -> Lamprospora
- Lamprospora Seite 2
                        -> Leucoscypha
                        -> Melastiza
                        -> Miladina
                        -> Moravecia
                        -> Neottiella
                        -> Octospora
- Octospora Seite 2
                        -> Orbicula
                        -> Otidea
                        -> Otideopsis
                        -> Paratrichophaea
                        -> Pseudombrophila
                        -> Pseudotis
                        -> Psilopezia
                        -> Pulvinula
                        -> Pustularia
                        -> Pyronema
                        -> Ramsbottomia
                        -> Rhodoscypha
                        -> Scutellinia
- Scutellinia Seite 2
                        -> Sowerbyella
                        -> Sphaerosoma
                        -> Sphaerospora
                        -> Sphaerosporella
                        -> Spooneromyces
                        -> Stephensia
                        -> Svrcekomyces
                        -> Tarzetta
                        -> Tricharina
                        -> Trichophaea
                        -> Trichophaeopsis
                  -> Rhizinaceae
                        -> Rhizina
                  -> Sarcoscyphaceae
                        -> Microstoma
                        -> Pithya
                        -> Plectania
                        -> Pseudoplectania
                        -> Sarcoscypha
                        -> Sarcosoma
                        -> Urnula
                  -> Telebolaceae
                  -> Terfeziaceae
                        -> Terfezia
                  -> Tuberaceae
                        -> Choiromyces
      -> Pneumocystidomycetes
            -> Pneumocystidales
                  -> Pneumocystidaceae
                        -> Pneumocystis
      -> Saccharomycetes
            -> Saccharomycetales
                  -> Ascoideaceae
                        -> Ascoidea
                  -> Dipodascaceae
                        -> Geotrichum
                        -> Magnusiomyces
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Candida
                        -> Cyniclomyces
                  -> Pichiaceae
                        -> Pichia
                  -> Saccharomycetaceae
                        -> Kluyveromyces
                        -> Nicht zugeordnet
                              -> Debaryomyces
                        -> Saccharomyces
                        -> Saccharomycodes
                        -> Zygosaccharomyces
                  -> Saccharomycopsidaceae
                        -> Saccharomycopsis
      -> Schizosaccharomycetes
            -> Schizosaccharomycetales
                  -> Schizosaccharomycetaceae
                        -> Octosporomyces
                        -> Schizosaccharomyces
      -> Sordariomycetes
            -> Boliniales
                  -> Boliniaceae
                        -> Camaropella
                        -> Camarops
                        -> Endoxyla
                        -> Lentomitella
                        -> Linostomella
                        -> Pseudovalsaria
            -> Calosphaeriales
                  -> Calosphaeriaceae
                        -> Calosphaeria
            -> Chaetosphaeriales
                  -> Chaetosphaeriaceae
                        -> Chaetosphaeria
                        -> Zignoella
            -> Coniochaetales
                  -> Coniochaetaceae
                        -> Coniochaeta
            -> Coronophorales
                  -> Chaetosphaerellaceae
                        -> Chaetosphaerella
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Lasiosphaeriopsis
                  -> Nitschkiaceae
                        -> Acanthonitschkea
                        -> Bertia
                        -> Bizzozeria
                        -> Coronophora
                        -> Enchnoa
                        -> Nitschkia
                        -> Rhagadostoma
            -> Diaporthales
                  -> Caudospora
                  -> Cryphonectriaceae
                        -> Endothia
                  -> Diaporthaceae
                        -> Allantoporthe
                        -> Diaporthe
- Diaporthe Seite 2
- Diaporthe Seite 3
                        -> Diaporthopsis
                        -> Mazzantia
                        -> Phomopsis
                  -> Gnomoniaceae
                        -> Amphiporthe
                        -> Apiognomonia
                        -> Cryptoderis
                        -> Cryptodiaporthe
                        -> Gnomonia
                        -> Gnomoniella
                        -> Laestadia
                        -> Plagiostoma
                        -> Rehmiella
                  -> Melanconidaceae
                        -> Apiosporopsis
                        -> Ditopella
                        -> Massariovalsa
                        -> Melanconis
                        -> Melanconium
                        -> Melogramma
                        -> Pseudovalsa
                        -> Sydowiella
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Hercospora
                        -> Hypospilina
                        -> Linospora
                        -> Mamianiella
                        -> Prosthecium
                        -> Sirococcus
                        -> Valsaria
                  -> Pseudovalsaceae
                        -> Pseudovalsa
                        -> Pseudovalsella
                  -> Togniniaceae
                        -> Phaeoacremonium
                        -> Togninia
                  -> Valsaceae
                        -> Anisogramma
                        -> Apioporthe
                        -> Cryptospora
                        -> Cryptosporella
                        -> Leucostoma
                        -> Ophiovalsa
                        -> Pleuroceras
                        -> Rostrocoronophora
                        -> Sillia
                        -> Valsa
                        -> Valsella
                        -> Xenotypa
            -> Hypocreales
                  -> Bionectriaceae
                        -> Bionectria
                        -> Clonostachys
                        -> Hydropisphaera
                        -> Lasionectria
                        -> Nectriella
                        -> Nectriopsis
                        -> Selinia
                  -> Clavicipitaceae
                        -> Claviceps
                        -> Epichloe
                        -> Neobarya
                  -> Cordycipitaceae
                        -> Cordyceps
                        -> Ophiocordyceps
                  -> Hypocreaceae
                        -> Arachnocrea
                        -> Farlowiella
                        -> Gliocladium
                        -> Hyalopeziza
                        -> Hypocrea
                        -> Hypocreopsis
                        -> Hypomyces
                        -> Peckiella
                        -> Podostroma
                        -> Protocrea
                        -> Stephanoma
                        -> Trichoderma
                  -> Nectriaceae
                        -> Calonectria
                        -> Cosmospora
                        -> Gibberella
                        -> Mariannaea
                        -> Nectria
- Nectria Seite 2
                        -> Neonectria
                        -> Pseudonectria
                        -> Xenonectriella
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Melanopsamma
                        -> Trichothecium
                  -> Niessliaceae
                        -> Niesslia
                        -> Trichosphaerella
                  -> Ophiocordycipitaceae
                        -> Elaphocordyceps
            -> Lulworthiales
            -> Melanosporales
                  -> Ceratostomataceae
                        -> Melanospora
                        -> Pustulipora
                        -> Sphaerodes
                        -> Syspastospora
            -> Microascales
                  -> Ceratocystidaceae
                        -> Ceratocystis
                  -> Microascaceae
                        -> Kernia
                        -> Microascus
                        -> Petriella
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Annulatascaceae
                        -> Ceratostomella
                  -> Apiosporaceae
                        -> Apiospora
                        -> Arthrinium
                  -> Glomerellacee
                        -> Glomerella
                  -> Magnaporthaceae
                        -> Gaeumannomyces
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Ceratosphaeria
                        -> Cryptovalsa
                        -> Hilberina
                        -> Papulaspora
                        -> Roselliniella
                        -> Roselliniopsis
                        -> Thyronectria
                  -> Thyridiaceae
                        -> Thyridium
            -> Ophiostomatales
                  -> Ophiostomataceae
                        -> Klasterskya
            -> Phyllachorales
                  -> Magnaporthaceae
                        -> Bactrodesmium
                  -> Phyllachoraceae
                        -> Diachora
                        -> Isothea
                        -> Phomatospora
                        -> Phyllachora
                        -> Plectosphaera
                        -> Polystigma
                        -> Stigmatula
                        -> Telimenella
            -> Sordariales
                  -> Annulatascaceae
                        -> Rhamphoria
                  -> Cephalothecaceae
                        -> Cephalotheca
                  -> Chaetomiaceae
                        -> Chaetomium
                        -> Thielavia
                  -> Helminthosphaeriaceae
                        -> Echinosphaeria
                  -> Lasiosphaeriaceae
                        -> Arnium
                        -> Bombardia
                        -> Bombardioidea
                        -> Camptosphaeria
                        -> Cercophora
                        -> Diffractella
                        -> Herminia
                        -> Immersiella
                        -> Lasiosphaeria
                        -> Podospora
                        -> Strattonia
                        -> Zopfiella
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Scopinella
                  -> Plagiosphaera
                  -> Sordariaceae
                        -> Gelasinospora
                        -> Sordaria
            -> Trichosphaeriales
                  -> Helminthosphaeriaceae
                        -> Helminthosphaeri
                        -> Helminthosphaeria
                  -> Trichosphaeriaceae
                        -> Cresporhaphis
                        -> Eriosphaeria
                        -> Trichosphaeria
            -> Xylariales
                  -> Amphisphaeriaceae
                        -> Amphisphaeria
                        -> Blogiascospora
                        -> Coryneopsis
                        -> Discostroma
                        -> Hymenopleella
                        -> Lepteutypa
                  -> Cainiaceae
                        -> Cainia
                  -> Clypeosphaeriaceae
                        -> Apiorhynchostoma
                        -> Clypeosphaeria
                  -> Diatrypaceae
                        -> Anthostoma
                        -> Cryptosphaeria
                        -> Diatrype
                        -> Diatrypella
                        -> Eutypa
                        -> Eutypella
                        -> Peroneutypa
                        -> Quaternaria
                  -> Hyponectriaceae
                        -> Arwidssonia
                        -> Hyponectria
                        -> Physalospora
                        -> Pseudomassaria
                        -> Xylopezia
                  -> Nicht zugewiesen
                        -> Amphisphaerella
                        -> Leiosphaerella
                        -> Melomastia
                  -> Xylariaceae
                        -> Annulohypoxylon
                        -> Anthostomella
                        -> Ascotricha
                        -> Barrmaelia
                        -> Biscogniauxia
                        -> Daldinia
                        -> Euepixylon
                        -> Hypocopra
                        -> Hypoxylon
                        -> Kretzschmaria
                        -> Lopadostoma
                        -> Nemania
                        -> Nummularia
                        -> Poronia
                        -> Rosellinia
                        -> Sphaeria
                        -> Xylaria
- Xylaria Seite 2
      -> Taphrinomycetes
            -> Nicht zugeordnet
            -> Taphrinales
                  -> Protomycetaceae
                        -> Protomyces
                        -> Taphridium
                  -> Taphrinaceae
                        -> Taphrina
      -> Thysanophora
      -> Trimmatostroma
      -> Tuberales
            -> Geneaceae
            -> Pseudotuberaceae
            -> Tuberaceae
                  -> Tuber


Basidiomycota
      -> Agaricomycetes
            -> Agaricales
                  -> Agaricaceae
                        -> Agaricus
- Agaricus Seite 2
- Agaricus Seite 3
                        -> Amylolepiota
                        -> Battarrea
                        -> Bovista
                        -> Chamaemyces
                        -> Chlorophyllum
                        -> Coprinus
- Coprinus Seite 2
                        -> Crucibulum
                        -> Cyathus
                        -> Cystoderma
                        -> Cystodermella
                        -> Cystolepiota
                        -> Endoptychum
                        -> Floccularia
                        -> Gyrophragmium
                        -> Lepiota
- Lepiota Seite 2
- Lepiota Seite 3
                        -> Leucoagaricus
                        -> Leucocoprinus
                        -> Lycoperdon
                        -> Macrolepiota
                        -> Melanophyllum
                        -> Montagnea
                        -> Mycocalia
                        -> Nidularia
                        -> Phaeolepiota
                        -> Sericeomyces
                        -> Squamanita
                        -> Tulostoma
                  -> Amanitaceae
                        -> Amanita
- Amanita Seite 2
                        -> Limacella
                  -> Bolbitaceae
                        -> Anellaria
                        -> Bolbitius
                        -> Conocybe
- Conocybe Seite 2
- Conocybe Seite 3
                        -> Copelandia
                        -> Descolea
                        -> Galerella
                        -> Panaeolina
                        -> Pholiotina
                        -> Pluteolus
                  -> Clavariaceae
                        -> Clavaria
                        -> Clavulinopsis
                        -> Mucronella
                        -> Ramariopsis
                  -> Cortinariaceae
                        -> Alnicola
                        -> Cortinarius
- Cortinarius Seite 2
                              -> Schleierling, Gürtelfuss
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 2
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 3
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 4
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 5
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 6
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 7
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 8
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 9
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 10
- Schleierling, Gürtelfuss Seite 11
                              -> Schleierling, Rauhkopf, Hautkopf
- Schleierling, Rauhkopf, Hautkopf Seite 2
- Schleierling, Rauhkopf, Hautkopf Seite 3
                              -> Schleierling, Schleimfuss
- Schleierling, Schleimfuss Seite 2
                              -> Schleierling, Schleimkopf
- Schleierling, Schleimkopf Seite 2
- Schleierling, Schleimkopf Seite 3
- Schleierling, Schleimkopf Seite 4
- Schleierling, Schleimkopf Seite 5
- Schleierling, Schleimkopf Seite 6
- Schleierling, Schleimkopf Seite 7
- Schleierling, Schleimkopf Seite 8
- Schleierling, Schleimkopf Seite 9
- Schleierling, Schleimkopf Seite 10
                        -> Dermocybe
                        -> Descomyces
                        -> Episphaeria
                        -> Hemistropharia
                        -> Leucocortinarius
                        -> Meliderma
                        -> Pellidiscus
                        -> Phaeocollybia
                        -> Pleurotellus
                        -> Protoglossum
                        -> Rozites
                        -> Solenia
                        -> Stagnicola
                  -> Entolomataceae
                        -> Claudopus
                        -> Clitopilus
                        -> Eccilia
                        -> Entoloma
- Entoloma Seite 2
- Entoloma Seite 3
- Entoloma Seite 4
- Entoloma Seite 5
- Entoloma Seite 6
- Entoloma Seite 7
- Entoloma Seite 8
- Entoloma Seite 9
- Entoloma Seite 10
                        -> Rhodocybe
                  -> Fistulinaceae
                        -> Fistulina
                  -> Hydnangiaceae
                        -> Hydnangium
                  -> Hygrophoraceae
                        -> Ampulloclitocybe
                        -> Camarophyllopsis
                        -> Chromosera
                        -> Chrysomphalina
                        -> Hygrocybe
- Hygrocybe Seite 2
- Hygrocybe Seite 3
- Hygrocybe Seite 4
                        -> Hygrophorus
- Hygrophorus Seite 2
- Hygrophorus Seite 3
                        -> Hygrotrama
                  -> Inocybaceae
                        -> Astrosporina
                        -> Chromocyphella
                        -> Crepidotus
- Crepidotus Seite 2
                        -> Flammulaster
                        -> Inocybe
- Inocybe Seite 2
- Inocybe Seite 3
- Inocybe Seite 4
- Inocybe Seite 5
- Inocybe Seite 6
- Inocybe Seite 7
- Inocybe Seite 8
- Inocybe Seite 9
- Inocybe Seite 10
                        -> Phaeomarasmius
                        -> Phaeosolenia
                        -> Simocybe
                        -> Tubaria
                  -> Lycoperdaceae
                        -> Bovistella
                        -> Calvatia
                        -> Disciseda
                        -> Handkea
                        -> Morganella
                  -> Lyophyllaceae
                        -> Asterophora
                        -> Calocybe
                        -> Hypsizygus
                        -> Lyophyllum
- Lyophyllum Seite 2
                        -> Ossicaulis
                        -> Tephrocybe
                  -> Marasmiaceae
                        -> Calathella
                        -> Calyptella
                        -> Cephaloscypha
                        -> Chaetocalathus
                        -> Cyphellopsis
                        -> Flagelloscypha
                        -> Gerronema
                        -> Gloiocephala
                        -> Gymnopus
                        -> Lentinula
                        -> Macrocystidia
                        -> Marasmiellus
                        -> Marasmius
- Marasmius Seite 2
                        -> Micromphale
                        -> Mycetinis
                        -> Nochascypha
                        -> Nothopanus
                        -> Pleurocybella
                        -> Rhodocollybia
                        -> Xerula
                  -> Mycenaceae
                        -> Baeospora
                        -> Hemimycena
                        -> Mycena
- Mycena Seite 2
- Mycena Seite 3
- Mycena Seite 4
- Mycena Seite 5
- Mycena Seite 6
                        -> Panellus
                        -> Resinomycena
                        -> Roridomyces
                        -> Xeromphalina
                  -> Mycenastraceae
                        -> Mycenastrum Langermannia
                  -> Niaceae
                        -> Lachnella
                        -> Merismodes
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Panaeolus
                        -> Plicaturopsis
                  -> Phelloriniaceae
                        -> Phellorinia
                  -> Physalacriaceae
                        -> Armillaria
                        -> Flammulina
                        -> Oudemansiella
                        -> Rhizomarasmius
                        -> Strobilurus
                  -> Pleurotaceae
                        -> Hohenbuehelia
                        -> Pleurotus
                  -> Plutaceae
                        -> Pluteus
- Pluteus Seite 2
                        -> Torrendia
                        -> Volvariella
                  -> Psathyrellaceae
                        -> Coprinellus
- Coprinellus Seite 2
                        -> Coprinopsis
- Coprinopsis Seite 2
                        -> Lacrymaria
                        -> Parasola
                        -> Psathyrella
- Psathyrella Seite 2
- Psathyrella Seite 3
- Psathyrella Seite 4
- Psathyrella Seite 5
- Psathyrella Seite 6
                  -> Pterulaceae
                        -> Coronicium
                        -> Pterula
                  -> Schizophyllaceae
                        -> Henningsomyces
                        -> Rectipilus
                        -> Schizophyllum
                  -> Strophariacaea
                        -> Agrocybe
                        -> Galerina
- Galerina Seite 2
- Galerina Seite 3
                        -> Galeropsis
                        -> Gymnopilus
                        -> Hebeloma
- Hebeloma Seite 2
- Hebeloma Seite 3
                        -> Hypholoma
                        -> Kuehneromyces
                        -> Leratiomyces
                        -> Melanotus
                        -> Naucoria
                        -> Phaeogalera
                        -> Pholiota
- Pholiota Seite 2
                        -> Pleuroflammula
                        -> Psilocybe
- Psilocybe Seite 2
                        -> Stropharia
                  -> Tapinellaceae
                        -> Tapinella
                  -> Tricholomataceae
                        -> Arrhenia
- Arrhenia Seite 2
                        -> Belonioscypha
                        -> Callistosporium
                        -> Camarophyllus
                        -> Catathelasma
                        -> Cellypha
                        -> Cheimonophyllum
                        -> Clitocybe
- Clitocybe Seite 2
- Clitocybe Seite 3
- Clitocybe Seite 4
- Clitocybe Seite 5
                        -> Clitocybula
                        -> Collybia
                        -> Crinipellis
                        -> Delicatula
                        -> Dendrocollybia
                        -> Dermoloma
                        -> Fayodia
                        -> Gamundia
                        -> Gerhardtia
                        -> Haasiella
                        -> Helotium
- Helotium Seite 2
- Helotium Seite 3
                        -> Hydropus
                        -> Infundibulicybe
                        -> Laccaria
                        -> Lepista
                        -> Leptoglossum
                        -> Leucopaxillus
                        -> Lichenomphalia
                        -> Megacollybia
                        -> Melanoleuca
- Melanoleuca Seite 2
                        -> Micromphale
                        -> Mycenella
                        -> Myxomphalia
                        -> Nyctalis
                        -> Omphalia
                        -> Omphaliaster
                        -> Omphalina
- Omphalina Seite 2
                        -> Phyllotopsis
                        -> Phytoconis
                        -> Porpoloma
                        -> Pseudoclitocybe
                        -> Pseudoomphalina
                        -> Resupinatus
                        -> Rimbachia
                        -> Ripartites
                        -> Sarcomyxa
                        -> Stigmatolemma
                        -> Stromatoscypha
                        -> Tectella
                        -> Tricholoma
- Tricholoma Seite 2
- Tricholoma Seite 3
                        -> Tricholomopsis
                  -> Tulostomataceae
                        -> Queletia
                  -> Typhulaceae
                        -> Macrotyphula
                        -> Pistillina
                        -> Typhula
- Typhula Seite 2
            -> Atheliales
                  -> Atheliaceae
                        -> Amphinema
                        -> Amylocorticium
                        -> Athelia
                        -> Athelidium
                        -> Athelopsis
                        -> Byssocorticium
                        -> Byssoporia
                        -> Fibulomyces
                        -> Hypochnella
                        -> Hypochniciellum
                        -> Irpicodon
                        -> Leptosporomyces
                        -> Lobulicium
                        -> Luellia
                        -> Lyoathelia
                        -> Melzericium
                        -> Myxarium
                        -> Piloderma
                        -> Plicatura
                        -> Tylospora
            -> Auriculariales
                  -> Auriculariaceae
                        -> Auricularia
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Elmerina
                        -> Gloeotromera
                        -> Guepinia
            -> Boletales
                  -> Amylocorticiaceae
                        -> Amylocorticiellum
                        -> Ceraceomyces
                  -> Astraeaceae
                  -> Boletaceae
                        -> Boletinus
                        -> Boletus
- Boletus Seite 2
                        -> Bothia
                        -> Buchwaldoboletus
                        -> Chalciporus
                        -> Chamonixia
                        -> Gyroporus
                        -> Leccinum
- Leccinum Seite 2
                        -> Phylloporus
                        -> Porphyrellus
                        -> Pseudoboletus
                        -> Pulveroboletus
                        -> Tylopilus
                        -> Xanthoconium
                        -> Xerocomus
                  -> Coniophoraceae
                        -> Gyrodontium
                        -> Jaapia
                        -> Leucogyrophana
                  -> Diplocystidiaceae
                        -> Astraeus
                  -> Gastrosporiaceae
                        -> Gastrosporium
                  -> Gomphidiaceae
                        -> Chroogomphus
                        -> Cystogomphus
                        -> Gomphidius
                  -> Hygrophoropsidaceae
                        -> Hygrophoropsis
                  -> Hymenogasteraceae
                        -> Hymenogaster
- Hymenogaster Seite 2
                  -> Leucogastraceae
                  -> Octavianiaceae
                        -> Octavianina
                        -> Wakefieldia
                  -> Paxillaceae
                        -> Gyrodon
                        -> Hydnomerulius
                        -> Melanogaster
                        -> Omphalotus
                        -> Paxillus
                  -> Pisolitaceae
                        -> Pisolithus
                  -> Rhizopogonaceae
                        -> Rhizopogon
                  -> Sclerodermataceae
                        -> Leucophleps
                        -> Scleroderma
                  -> Sclerogastraceae
                        -> Sclerogaster
                  -> Serpulaceae
                        -> Serpula
                  -> Strobilomycetaceae
                        -> Strobilomyces
                  -> Suillaceae
                        -> Suillus
            -> Cantharellales
                  -> Botryobasidiaceae
                        -> Botryobasidium
- Botryobasidium Seite 2
- Botryobasidium Seite 3
                        -> Botryohypochnus
                        -> Suillosporium
                  -> Cantharellaceae
                        -> Cantharellus
                        -> Craterellus
                        -> Pseudocraterellus
                  -> Ceratobasidiaceae
                        -> Ceratobasidium
                        -> Scotomyces
                        -> Thanatephorus
                        -> Uthatobasidium
                  -> Clavulinaceae
                        -> Clavulicium
                        -> Clavulina
                        -> Membranomyces
                        -> Multiclavula
                  -> Hydnaceae
                        -> Hydnum
                        -> Sistotrema
                  -> Tulasnellaceae
                        -> Tulasnella
            -> Corticiales
                  -> Corticiaceae
                        -> Coniophora
                        -> Corticirama
                        -> Corticium
                        -> Cytidia
                        -> Dendrothele
                        -> Laeticorticium
                        -> Laetisaria
                        -> Lindtneria
                        -> Merulicium
                        -> Mutatoderma
                        -> Vuilleminia
            -> Geastrales
                  -> Geastraceae
                        -> Geastrum
                        -> Myriostoma
                        -> Sphaerobolus
            -> Gloeophyllales
                  -> Gloeophyllaceae
                        -> Gloeophyllum
                        -> Veluticeps
            -> Gomphales
                  -> Kavinia
                  -> Lentariaceae
                        -> Lentaria
            -> Hymenochaetales
                  -> Hymenochaetaceae
                        -> Asterodon
                        -> Coltricia
                        -> Hymenochaete
                        -> Inonotus
                        -> Onnia
                        -> Phellinus
- Phellinus Seite 2
                        -> Phylloporia
                        -> Porodaedalea
                        -> Pseudochaete
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Sphagnomphalia
                  -> Schizoporaceae
                        -> Alutaceodontia
                        -> Basidioradulum
                        -> Chaetoporus
                        -> Grandinia
                        -> Hyphodontia
                        -> Oxyporus
                        -> Schizopora
                        -> Xylodon
            -> Hysterangiales
                  -> Hysterangiaceae
                        -> Hysterangium
                        -> Phallogaster
            -> Nicht zugeordnet
                  -> Nicht zugeordnet
                        -> Alloclavaria
                        -> Loreleia
                        -> Peniophorella
                        -> Rickenella
            -> Phallales
                  -> Clatraceae
                        -> Aseroae
                        -> Colus
                        -> Ileodictyon
                        -> Lysurus
                  -> Geastraceae
                  -> Gomphaceae
                        -> Ceratellopsis
                        -> Clavariadelphus
                        -> Gautieria
                        -> Gomphus
                        -> Ramaricium
                  -> Phallaceae
                        -> Clathrus
                        -> Dictophora
                        -> Mutinus
                        -> Phallus
                  -> Ramariaceae
                        -> Ramaria
- Ramaria Seite 2
- Ramaria Seite 3
            -> Polyporales
                  -> Albatrellaceae
                        -> Jahnoporus
                  -> Cyphellaceae
                        -> Cyphella
                        -> Radulomyces
                        -> Woldmaria
                  -> Cystostereaceae
                        -> Crustomyces
                        -> Cystostereum
                        -> Parvobasidium
                  -> Epitheliaceae
                  -> Fomitopsidaceae
                        -> Anomoloma
                        -> Anomoporia
                        -> Antrodia
                        -> Auriporia
                        -> Buglossoporus
                        -> Dacryobolus
                        -> Daedalea
                        -> Donkioporia
                        -> Fomitopsis
                        -> Laetiporus
                        -> Oligoporus
                        -> Osteina
                        -> Parmastomyces
                        -> Phaeolus
                        -> Piptoporus
                        -> Postia
                        -> Ptychogaster
                        -> Spongiporus
                  -> Ganodermataceae
                        -> Ganoderma
                  -> Hapalopilaceae
                        -> Climacocystis
                        -> Ischnoderma
                        -> Porpomyces
                        -> Sarcoporia
                        -> Spongipellis
                        -> Subulicystidium
                  -> Hyphodermataceae
                        -> Atheloderma
                        -> Brevicellicium
                        -> Bulbillomyces
                        -> Conohypha
                        -> Galzinia
                        -> Intextomyces
                        -> Metulodontia
                        -> Subulicium
                  -> Meripilaceae
                        -> Abortiporus
                        -> Amyloporiella
                        -> Climacodon
                        -> Cylindrobasidium
                        -> Grifola
                        -> Hypochnicium
                        -> Junghuhnia
                        -> Meripilus
                        -> Meruliopsis
                        -> Physisporinus
                        -> Resinicium
                        -> Rigidoporus
                  -> Meruliaceae
                        -> Bjerkandera
                        -> Chondrostereum
                        -> Creolophus
                        -> Crustoderma
                        -> Flaviporus
                        -> Gloeoporus
                        -> Hydnopolyporus
                        -> Hyphoderma
- Hyphoderma Seite 2
                        -> Merulius
                        -> Mycoacia
                        -> Mycoaciella
                        -> Mycoleptodonoides
                        -> Phlebia
- Phlebia Seite 2
                        -> Radulodon
                        -> Sarcodontia
                        -> Scopuloides
                  -> Phanerochaetaceae
                        -> Byssomerulius
                        -> Ceriporia
                        -> Ceriporiopsis
                        -> Erythricium
                        -> Hyphodermella
                        -> Odonticium
                        -> Phanerochaete
                        -> Phlebiopsis
                        -> Porostereum
                        -> Terana
                  -> Podoscyphaceae
                        -> Cotylidia
                        -> Cyphellostereum
                        -> Granulobasidium
                        -> Podoscypha
                        -> Stereopsis
                  -> Polyporaceae
                        -> Cerrena
                        -> Cinereomyces
                        -> Coriolopsis
                        -> Coriolus
                        -> Daedaleopsis
                        -> Datronia
                        -> Dichomitus
                        -> Epithele
                        -> Erastia
                        -> Faerberia
                        -> Fibroporia
                        -> Fomes
                        -> Funalia
                        -> Geopetalum
                        -> Hapalopilus
                        -> Heliocybe
                        -> Hexagonia
                        -> Lentinus
                        -> Lenzites
                        -> Leptoporus
                        -> Lopharia
                        -> Loweomyces
                        -> Neolentinus
                        -> Pachykytospora
                        -> Panus
                        -> Perenniporia
                        -> Podofomes
                        -> Polyporus
                        -> Pycnoporellus
                        -> Pycnoporus
                        -> Royoporus
                        -> Skeletocutis
                        -> Trametes
                        -> Trichaptum
                        -> Tyromyces
                  -> Sistotremataceae
                        -> Repetobasidium
                        -> Sistotremastrum
                        -> Sphaerobasidium
                  -> Sparassidaceae
                        -> Sparassis
                  -> Steccherinaceae
                        -> Antrodiella
                        -> Diplomitoporus
                        -> Irpex
                        -> Steccherinum
                  -> Tubulicrinaceae
                        -> Litschauerella
                        -> Tubulicium
                        -> Tubulicrinis
                  -> Xenasmataceae
                        -> Lepidomyces
                        -> Phlebiella
                        -> Xenasma
                        -> Xenasmatella
                        -> Xenosperma
            -> Russulales
                  -> Albatrellaceae
                        -> Albatrellus
                        -> Leucogaster
                        -> Scutiger
                  -> Amylostereaceae
                        -> Amylostereum
                  -> Auriscalpiaceae
                        -> Amylonotus
                        -> Artomyces
                        -> Auriscalpium
                        -> Clavicorona
                        -> Gloeomyces
                        -> Lentinellus
                        -> Stalpersia
                  -> Bondarzewiaceae
                        -> Bondarzewia
                        -> Gloiodon
                        -> Heterobasidion
                  -> Echinodontiaceae
                        -> Laurilia
                  -> Gymnomyces
                  -> Hericiaceae
                        -> Dentipellis
                        -> Hericium
                  -> Hybogasteraceae
                  -> Lachnocladiaceae
                        -> Asterostroma
                        -> Scytinostroma
                        -> Vararia
                  -> Peniophoraceae
                        -> Peniophora
                        -> Vesiculomyces
                  -> Russulaceae
                        -> Arcangeliella
                        -> Cystangium
                        -> Elasmomyces
                        -> Lactarius
- Lactarius Seite 2
- Lactarius Seite 3
- Lactarius Seite 4
- Lactarius Seite 5
                        -> Macowanites
                        -> Martellia
                        -> Russula
- Russula Seite 2
- Russula Seite 3
- Russula Seite 4
- Russula Seite 5
- Russula Seite 6
- Russula Seite 7
                  -> Stephanosporaceae
                        -> Cristinia
                        -> Stephanospora
                  -> Stereaceae
                        -> Acanthobasidium
                        -> Acanthofungus
                        -> Acanthophysellum
                        -> Acanthophysium
                        -> Aleurobotrys
                        -> Aleurocystidiellum
                        -> Aleurocystis
                        -> Aleurodiscus
                        -> Aleuromyces
                        -> Amylofungus
                        -> Amylohyphus
                        -> Amylosporomyces
                        -> Boidinia
                        -> Chaetoderma
                        -> Conferticium
                        -> Confertobasidium
                        -> Coniophorafomes
                        -> Dextrinocystidium
                        -> Dextrinocystis
                        -> Gloeocystidiellum
                        -> Gloeocystidiopsis
                        -> Gloeosoma
                        -> Gloiothele
                        -> Haematostereum
                        -> Laxitextum
                        -> Lloydellopsis
                        -> Megalobasidium
                        -> Megalocystidium
                        -> Michenera
                        -> Nodularia
                        -> Pseudoxenasma
                        -> Scotoderma
                        -> Scytinostromella
                        -> Stereum
                        -> Trichocarpus
                        -> Xylobolus
            -> Sebacinales
                  -> Sebacinaceae
                        -> Cristella
            -> Thelephorales
                  -> Bankeraceae
                        -> Bankera
                        -> Boletopsis
                        -> Hydnellum
                        -> Phellodon
                        -> Sarcodon
                  -> Thelephoraceae
                        -> Amaurodon
                        -> Haplotrichum
                        -> Pseudotomentella
                        -> Thelephora
                        -> Tomentella
- Tomentella Seite 2
                        -> Tomentellastrum
                        -> Tomentellina
                        -> Tomentellopsis
            -> Trechisporales
                  -> Hydnodontaceae
                        -> Fibriciellum
                        -> Trechispora
      -> Agaricostilbomycetes
            -> Agaricostilbales
            -> Spiculogloeales
      -> Atractiellomycetes
            -> Atractiellales
                  -> Chionosphaeraceae
                        -> Stilbum
                  -> Hoehnelomycetaceae
                        -> Atractiella
                  -> Pachnocybaceae
                        -> Graphium
                  -> Phleogenaceae
                        -> Helicogloea
                        -> Phleogena
      -> Classiculomycetes
            -> Classiculales
      -> Cryptomycocolacomycetes
            -> Cryptomycocolacales
      -> Cystobasidiomycetes
            -> Cystobasidiales
                  -> Cystobasidiaceae
                        -> Cystobasidium
                        -> Occultifur
                  -> Dacrymycetes
            -> Erythrobasidiales
            -> Naohideales
            -> Nicht zugeordnet
      -> Dacrymycetes
            -> Dacrymycetales
                  -> Cerinomycetaceae
                        -> Cerinomyces
                  -> Dacrymycetaceae
                        -> Calocera
                        -> Dacrymyces
                        -> Ditiola
                        -> Guepiniopsis
                        -> Heterotextus
      -> Entorrhizomycetes
            -> Entorrhizales
                  -> Entorrhizaceae
                        -> Entorrhiza
      -> Exobasidiomycetes
            -> Ceraceosorales
            -> Doassansiales
                  -> Doassansiaceae
                        -> Burrillia
                        -> Doassansia
                        -> Doassansiopsis
                        -> Heterodoassansia
            -> Entylomatales
                  -> Entylomataceae
                        -> Entyloma
            -> Exobasidiales
                  -> Brachybasidiaceae
                  -> Cryptobasidiaceae
                  -> Exobasidiaceae
                        -> Arcticomyces
                        -> Austrobasidium
                        -> Endobasidium
                        -> Exobasidium
                        -> Laurobasidium
                        -> Muribasidiospora
                  -> Graphiolaceae
                        -> Graphiola
                  -> Lelum
            -> Georgefischeriales
                  -> Georgefischeriaceae
                        -> Jamesdicksonia
            -> Microstromatales
                  -> Microstromataceae
                        -> Microstroma
            -> Nicht zugeordnet
            -> Tilletiales
                  -> Tilletiaceae
                        -> Neovossia
                        -> Tilletia
      -> Microbotryomycetes
            -> Heterogastridiales
            -> Leucosporidiales
            -> Microbotryales
                  -> Microbotryaceae
                        -> Microbotryum
                        -> Sphacelotheca
                  -> Ustilentylomataceae
                        -> Ustilentyloma
            -> Nicht zugeordnet
            -> Sporidiobolales
      -> Mixiomycetes
            -> Mixiales
      -> Poriales
            -> Coriolaceae
                  -> Aurantioporus
      -> Pucciniomycetes
            -> Helicobasidiales
                  -> Helicobasidiaceae
                        -> Helicobasidium
                        -> Tuberculina
            -> Nicht zugeordnet
            -> Pachnocybales
            -> Platygloeales
                  -> Eocronartiaceae
                        -> Eocronartium
                  -> Platygloeaceae
                        -> Herpobasidium
                        -> Krieglsteinera
                        -> Mycogloea
                        -> Platygloea
            -> Pucciniales
                  -> Coleosporiaceae
                        -> Chrysomyxa
                        -> Coleosporium
                  -> Cronartiaceae
                        -> Cronartium
                  -> Melampsoraceae
                        -> Melampsora
                  -> Naohidemyces
                  -> Phragmidiaceae
                        -> Frommeëlla
                        -> Gymnoconia
                        -> Kuehneola
                        -> Phragmidium
                        -> Xenodochus
                  -> Pucciniaceae
                        -> Endophyllum
                        -> Gymnosporangium
                        -> Miyagia
                        -> Puccinia
- Puccinia Seite 2
- Puccinia Seite 3
- Puccinia Seite 4
- Puccinia Seite 5
- Puccinia Seite 6
- Puccinia Seite 7
                        -> Uromyces
- Uromyces Seite 2
                  -> Pucciniastraceae
                        -> Hyalopsora
                        -> Melampsorella
                        -> Melampsoridium
                        -> Milesina
                        -> Naohidemyces
                        -> Pucciniastrum
                        -> Uredinopsis
                  -> Raveneliaceae
                        -> Nyssopsora
                        -> Triphragmium
                  -> Uropyxidaceae
                        -> Leucotelium
                        -> Ochropsora
                        -> Tranzschelia
            -> Septobasidiales
                  -> Septobasidiaceae
                        -> Septobasidium
      -> Tremellomycetes
            -> Cystofilobasidiales
            -> Filobasidiales
            -> Nicht zugeordnet
            -> Tremellales
                  -> Aporpiaceae
                        -> Aporpium
                  -> Exidiaceae
                        -> Basidiodendron
                        -> Efibulobasidium
                        -> Eichleriella
                        -> Exidia
                        -> Exidiopsis
                        -> Heterochaetella
                        -> Protodontia
                        -> Protohydnum
                        -> Pseudohydnum
                        -> Stypella
                  -> Hyaloriaceae
                        -> Hyaloria
                  -> Sebacinaceae
                        -> Sebacina
                  -> Sirobasidiaceae
                        -> Sirobasidium
                        -> Xenolachne
                  -> Syzygosporaceae
                        -> Christiansenia
                        -> Syzygospora
                  -> Tremellaceae
                        -> Biatoropsis
                        -> Tremella
                        -> Tremiscus
                  -> Tremellodendropsidaceae
                        -> Tremellodendropsis
      -> Ustilaginomycetes
            -> Urocystidiales
                  -> Glomosporiaceae
                        -> Sorosporium
                        -> Thecaphora
                  -> Urocystidaceae
                        -> Melanustilospora
                        -> Sporisorium
                        -> Tuburcinia
                        -> Urocystis
            -> Ustilaginales
                  -> Anthracoideaceae
                        -> Anthracoidea
                        -> Farysia
                        -> Moreaua
                        -> Stegocintractia
                  -> Melanotaeniaceae
                        -> Melanotaenium
                  -> Ustilaginaceae
                        -> Macalpinomyces
                        -> Schizonella
                        -> Sporisorium
                        -> Tranzscheliella
                        -> Ustilago
                        -> Vankya
      -> Wallemiomycetes
            -> Wallemiales


Blastocladiomycota
      -> Blastocladiomycetes
            -> Blastocladiales
                  -> Blastocladiaceae
                  -> Catenariaceae
                  -> Coelomomycetaceae
                  -> Nicht zugeordnet
                  -> Physodermataceae
                  -> Sorochytriaceae


Chytridiomycota
      -> Chytridiomycetes
            -> Chytridiales
                  -> Chytridiaceae
                        -> Nowakowskia
                        -> Obelidium
                  -> Endochytriaceae
                        -> Entophlyctis
                  -> Synchytriaceae
                        -> Synchytrium
            -> Rhizophlyctidales
                  -> Rhizophlyctidaceae
                        -> Rhizophlyctis
      -> Monoblepharidomycetes
            -> Monoblepharidales
                  -> Gonapodyaceae
                        -> Gonapodya
                  -> Monoblepharidaceae
                        -> Monoblepharis
      -> Nicht zugeordnet


Glomeromycota
      -> Glomeromycetes
            -> Glomerales
                  -> Glomeraceae
                        -> Glomus


Microspora
      -> Microsporea


Neocallimastigomycota
      -> Neocallimastigomycetes
            -> Neocallimastigales


Zygomycota
      -> Endogonales
            -> Endogonaceae
                  -> Endogone
      -> Nicht zugewiesen
            -> Basidiobolales
                  -> Basidiobolaceae
                        -> Basidiobolus
            -> Entomophthorales
                  -> Completoriaceae
                        -> Completoria
                  -> Entomophthoraceae
                        -> Entomophthora
                        -> Erynia
                        -> Pandora
                        -> Tarichium
                        -> Zoophthora
                  -> Neozygitaceae
                        -> Neozygites
            -> Mortierellales
                  -> Mortierellaceae
                        -> Mortierella
            -> Mucorales
                  -> Cunninghamellaceae
                        -> Cunninghamella
                  -> Mucoraceae
                        -> Absidia
                        -> Actinomucor
                        -> Backusella
                        -> Chaetocladium
                        -> Circinella
                        -> Dicranophora
                        -> Helicostylum
                        -> Mucor
                        -> Pilaira
                        -> Pirella
                        -> Rhizomucor
                        -> Rhizopus
                        -> Syzygites
                        -> Thamnidium
                        -> Zygorhynchus
                  -> Phycomycetaceae
                        -> Phycomyces
                        -> Spinellus
                  -> Pilobolaceae
                        -> Pilobolus
                  -> Syncephalastraceae
                        -> Mycocladus
                        -> Rhodochorton
                        -> Thamnostylum
                  -> Umbelopsidaceae
                        -> Umbelopsis
            -> Zoopagales
                  -> Piptocephalidaceae
                        -> Piptocephalis
                        -> Syncephalis

Sitemap

Home : Sitemap