Sprung zum Inhalt


Xylariaceae (Subscribe)

Categories

Annulohypoxylon (8)
Anthostomella (9)
Ascotricha (1)
Barrmaelia (1)
Biscogniauxia (12)
Daldinia [ Kugelpilz ] (3)
Euepixylon (1)
Hypocopra (3)
Hypoxylon [ Kohlenbeere, Kohlenkruste ] (18)
Kretzschmaria [ Krustenpilz ] (1)
Lopadostoma (2)
Nemania (4)
Nummularia (2)
Poronia (3)
Rosellinia (12)
Sphaeria (1)
Xylaria [ Holzkeule ] (48)